euro

Ilczuk Iwona Firma Handlowo – Usługowa

realizuje projekt:

„Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-06-089/12-00

 

 

euro2